Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se připravit na povodně?

26. 3. 2013

 

Jak se připravit na povodně? (20)

povodne_perex.jpgPovodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor 


 

Co je povodeň?

Ničivé následky povodníPovodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

 

Dělení povodní

Rozlišujeme 2 typy povodní:

 • přirozená povodeň: způsobená přírodními jevy(tání, dešťové srážky, chod ledů),
 • zvláštní povodeň: způsobená civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k havárii - např. protržení hráze).

 

Měření výšky hladiny vody

Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly katastrofální. Vznik zvláštní povodně je však méně pravděpodobnější než vznik přirozené povodně.

Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA)

1. SPA = BDĚLOST

 • nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí,
 • za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou,
 • při 1. SPA ještě nedochází k vybředení toku a jeho rozlivům, a tedy anik hmotným škodám na majetku.

2. SPA = POHOTOVOST

 • vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, kdy však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto,
 • při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku,
 • dochází většinou k zaplavování příbřežních luk a porostů,
 • aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové služby.

Protipovodňová opatření3. SPA = OHROŽENÍ

 • vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
 • při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se provádějí zabezpečovací či záchranné práce.

Aktuální informace o průtoku a odpovídajících stupních povodňové aktivity na Jižní Moravě získáte na webové stránce Povodí Moravy, s.p. http://www.pmo.cz

Jak se na povodně připravit

Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak okamžité kroky k řešení při již hrozícím zaplavení obydlí).

a) dlouhodobá příprava:

 • pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavět v místě, kde hrozí povodeň (pasivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte s dodatečnými náklady na protipovodňové úpravy obydlí (a také s možnými problémy s neochotou pojišťoven při pojištění domu)
 • zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké výšky může být zaplaveno Vaše obydlí při přirozené povodni a za jak dlouho do Vaší obce dorazí průlomová vlna při zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí),Vypnutí hl. přívodu elektřiny
 • pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné stavební úpravy, které ochrání Váš majetek (např. izolace, zpětné klapky v potrubí...) - tyto informace naleznete u specializovaných firem (např. každoročně na veletrhu Envibrno - Watenvi).

b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):

 • pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
 • Utěsnění WCodveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
 • připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem ...),
 • uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • Opuštění domácnostipřipravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
 • utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
 • sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
 • odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
 • v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
 • řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci),
 • při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.

 

 

 

Na co byste se měli zaměřit po povodni

Zkontrolujte své obydlí, zejména:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu/domu,
 • rozvody energií (plyn, elektřina),
 • stav studny,
 • stav kanalizace a rozvodů vody,
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů (poměr tlaků - nebezpečí zborcení).

Podle pokynů hygienika:

 • zlikvidujte potraviny zasažené vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní (vždy používejte ochranné prostředky!),
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech  humanitární pomoci a v případě potřeby si u obecního (městského) úřadu vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
 • potřebné nářadí (pro likvidaci povodňových škod),
 • další potřebné prostředky (dezinfekční, ochranné atd.).

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
 • po uzavření šetření bude následovat odškodnění (náhrada škody).

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

 • informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze obdržet od obecního (městského) úřadu,
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • dodržujte pokyny územně  příslušných správních úřadů,
 • dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
 • odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí; nepodceňujte nebezpečí  dlouhodobé práce v extrémních podmínkách,
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu; vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat.